پیشرفت در مسیر شغلی

کارهای مهم و بهترین زمان انجام آنها!

زمان مناسب برای دریافت بهترین نتیجه در انجام کارهای مهم چه ساعتی از روز و کدام روز از هفته است؟ همه میدانیم زمان‌بندی مخصوصا در زندگی حرفه‌ای مساله بسیار مهمی است. در این مقاله به بهترین ساعات...